Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2015, № 5 (54)

[Титул]

[Зміст]

Таран О. П., Міщенко Л. Т., Орловська Г. М., Чумак В. О.[Видовий склад вірусів і векторне навантаження  в оцінці фітосанітарного стану насаджень картоплі]

{Species of viruses and vector pressure in evaluation phytosanitary condition of the forests potato}

Соломійчук М. П., Кирик М. М.[Інфекційний фон для визначення шкідливості гриба Polymyxa betae К.]{The contagious background for Polymyxa betae К. fungus harmfulness estimation}

Шевага Г. М., Кирик М. М., Гунчак В. М.[Вплив метеорологічних факторів на розвиток та поширення вірусних хвороб картоплі у Західному Лісостепу України]{The meteorological factors effect upon potato pests spreading and growth in Western Forest-steppe regions of Ukraine}

Бундук Ю. М., Гунчак В. М., Григорюк І. П.[Акліматизація рослин-регенерантів айви довгастої в умовах ex vitro та їх подальша адаптація в тепличних ізоляторах]{Cydonia oblonga plant-regenerants acclimatization under conditions ex vitro, their adaptation in the hothouse insulator}

Лихолат Ю. В., Россихіна-Галич Г. С., Троханяк О. С., Григорюк І. П.[Функціонування прооксидантно-антиоксидантної системи в листках рослин гіркокаштана звичайного і каштана їстівного в умовах техногенного забруднення та водного дефіциту]{Operation prooxidant-antioxidant system in leaves of the horse chestnut ordinary and chestnuts in the conditions of technogenic pollution and water scarcity}

Сахненко В. В., Іванова К. О.[Вплив абіотичних факторів на розмноження і виживання основних фітофагів у сучасних польових сівозмінах Лісостепу України]{Influence of abiotic factors on the reproduction and survival of herbivores in modern major field crop rotations Steppe of Ukraine}

Сахно Л. О.[Біотехнологичних рослин ріпака (Brassica napus L.) з трансгенами cyp11A1 або одночасно desc і epsps]{Adaptive plasticity in osmotic stress of biotech canola (Brassica napus L.) possessing cyp11A1 or simultaneously desc and epsps transgenes}

Стародубцев В. М., Могила А. В., Власенко І. С.[Трансформація орних земель Київщини]{Transformation of arable lands of Kiev region}

Макаренко Н. А., Будак О. О.[Моніторинг полігонів твердих побутових відходів із врахуванням їх впливу на сільські території]{Мonitoring of the municipal solid waste landfills with due regard for their effect on rual areas}

Грицаєнко З. М., Даценко А. А.[Формування пігментного комплексу листкового апарату гречки за дії біологічних препаратів]{Forming of pigmental complex of puff apparatus of buckwheat by the actions of biological preparations}

Федорчук В. В., Ємець А. І.[Вплив інгібітору серин-треонінових протеїнкіназ W7 на Agrobacterium – опосередковану трансформацію рослин]{Influence of serin-threonine proteine-kinases inhibitor W7 on Agrobacterium-mediated plant transformation}

Мельник А. Т., Гунчак В. М., Кирик М. М.[Використання показників відносного витоку електролітів для визначення стійкості сортів картоплі до альтернаріозу]{Applying indices of the relative electrolytes leakage for potato resistance estimation to alternariosis}

Бондар Т. І.[Вплив цистоутворюючої бурякової нематоди на розвиток кореневих гнилей ярого ріпаку]{The influence of the beet cyst nematodes on the development of a root rot at spring rape}

Ключевич М. М., Москалець Т. З., Москалець В. В., Рибальченко В. К.[Біологічні та екологічні аспекти механізму прояву Blumeria graminis (DC.) F. SP. Tritici speer у фітоценозах представників триби Triticеае]{Biological and ecological aspects of the mechanism manifestations Blumeria graminis (DC.) F. SP. Tritici speer in the phytocenoses tribe Triticеае}

Косолап М. П., Дудченко В. М., Кротінов О. П.[Ефективність застосування нового ґрунтового гербіциду гвардіан тетра на посівах соняшника за різних технологій обробітку ґрунту]{The effectiveness of the new soil herbicides on crops hvardian tetra sunflower under different tillage technologies}

М’ялковський Р. О.[Динаміка приросту стебел і бульб картоплі за різних доз мінеральних добрив]{Dynamics of increment of potato foliage and tubers depending on different doses of mineral fertilizers}

Заїка Є. В.[Ефект гетерозису та успадкування господарсько цінних ознак у гібридів F1 пшениці м’якої озимої в зоні Північного Лісостепу]{The heterosis and inheritance of agronomical value traits of hybrids F1 of winter bread wheat in conditions of Northern Forest-steppe}

Ковтунюк З. І.[Врожайність сортів капусти кольрабі залежно від застосування рістрегулюючих речовин в умовах захищеного грунту]{The yield of khlrabi cabbage variety depending on the application of growth regulating substances in conditions of protected soil}

Улянич О. І., Алексейчук О. М., Прудкий Р. І.[Застосування препаратів природного походження для передпосівної обробки шпинату городнього]{Application of naturally occuring preparations for the pre-sowing treatment of garden spinach}

Борисенко В. В.[Інноваційні аспекти вирощування різностиглих гібридів соняшника в умовах Правобережного Лісостепу України]{Іnnovative aspects of growing of the sunflower hybrids of different terms in the Right bank Ukraine Steppe}

Мельничук Ф. С., Марченко О. А., Ретьман М. С.[Цитотоксична дія фунгіцидних протруйників на паростки сої]{Cytotoxic effect of fungicide seed treatments on soybean seedlings}

Шевченко Т. В.[Застосування у позакореневе підживлення мікродобрив і фунгіцидів та їх вплив на продуктивність  рослин буряків цукрових різних біологічних форм]{Top-dressing fertilizers and fungicides and their effect on productivity of sugar beet plants of various biological forms}

Гальчинська О. К., Параска О. О.[Лікування собак хворих на бабезіоз]{Treatment of dogs with babesial disease}

Забарна І. В., Якубчак О. М.[Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів за умов надходження фармазину і тилоциклінвету]{Veterinary-sanitary assessment of the products of the broiler chickens' slaughter in the condition of the farmazyn and tylotsyklinvet in coming}

Клименко Ю. О., Мороз В. В., Дружина М. М., Кондратьєв В. В.[Оцінка стану популяцій основних паркоутворюючих видів у виділах вікової Querceta roboris парку Феофанія”  (м. Київ)]{Assessment of populations of main park-forming species in plots of century-old Querceta roboris of park “Theophaniya” (Kyiv city)}

Зібцева О. В.[Рядові посадки вздовж автошляху м. Вишгорода]{Ordinary roadside plantings of Vyshgorod town}

Зібцева О. В., Захаров А. Д.[Асортимент насаджень малого міста Українка]{Assortment of plantations of small town Ukrainka}

Аврамчук О. О.[Оцінка мортмаси сухостійних дерев у соснових насадженнях Київського Полісся]{The evaluation mortmass of dead trees in pine plantations Kyiv Polissya}

Колесніченко О. В.[Анатомо-морфологічна будова листків Castanea sativa Mill. як фактор стабілізації водного режиму рослин в умовах посухи]{Anatomical and morphological structure of leaves Castanea sativa Mill. as a factor in the stabilization of the water regime of plants under drought conditions}