Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2016, № 2 (59)

[Титул]

[Зміст]

Комшук Т.  С. [Кореляційні зв’язки між окремими структурами лікворної системи] / {Gender peculiarities of brain cerebrospinal fluid system in elderly persons}

Коваленко І.  М. [Особливості життєвих форм рослин нижнього ярусу лісових екосистем] / {Features of life forms of plants of the lower layer of forest ecosystems}

Demchenko O.  A., Shevchuk V.  K., Yuzvenko L.  V., Boyko O.  A., Babenko L. P., Lazarenko L. M., Kalinichenko A. V., Boyko A. L. [The sensitivity of buckwheat plants to pathogens under conditions of mixed viral and mycoplasmal infection]

Лавріненко В.  М. [Онтоморфогенез рослин виду Lonicera Caerulea L. в умовах культури] / {Ontomorphogenesis plant species Lonicera Caerulea L. in a culture}

Красовський В.  В. [Деякі особливості формування крони азиміни трилопатевої (Asimina triloba (L.) Dunal) за інтродукції у Лісостепову зону України] / {Some special features of forming crown of (Asimina triloba (L.)Dunal) during introduction in the Forest-steppe zone of Ukraine}

Ткалич Ю.  В. [Адаптивна здатність генофонду салату листкового, одержаного на основі міжсортової гібридизації] / {Adaptive ability of leaf lettuce genofond obtained on the basis of intervarietal hybridization}

Шатковський А.  П., Журавльов О.  В. [Управління краплинним поливом на основі використання інтернет–метеостанцій imetos®] / {Drip irrigation management on basis of the use of internet-weather stations imetos®}

Каленська С.  М., Судденко В.  Ю. [Польова схожість та виживаність рослин пшениці м’якої ярої залежно від елементів технології вирощування у Правобережному Лісостепу України] / {Field germination and survival of plants soft spring wheat depending on the technology of cultivation in Forest-steppe of the Right-bank Ukraine}

Івченко Т.  В., Віценя Т.  І., Сергієнко О.  В. [Використання клітинних технологій in vitro для добору стійкого до фузаріозного в’янення (Fusarium oxysporum) вихідного матеріалу огірка] / {The usage of cell technologi in vitro for the creation of cucumber source material with resistance to fusarium (Fuzarium oxysporum)}

Макарчук М.  О. [Особливості формування елементів структури продуктивності кукурудзи залежно від наявності в їх материнському компоненті генетичних маркерів] / {Peculiarities of forming elements of the maize yield structure depending on the existence of the genetic markers in their maternal components}

Макух Я.  П. [Мульчування як захист енергетичної верби від бур'янів] / {Mulch as protection from weeds energy willow}

Гордієнко І.  М., Даценко С.  М. [Вплив систем удобрення на ріст і розвиток рослин та формування коренеплодів буряка столового] / {The influence of systems of fertilizers on plant growth and evolution and formation of root vegetables beet}

Федорук Н.  М. [Застосування комбікормів із різним рівнем протеїну у годівлі страусів] / {Using fodder with different levels of protein in ostriches feeding}

Пасніченко О.  С., Ткачук С.  А. [Динаміка індексів лінійних промірів трубчастих кісток залежно від виду та статі качок кросу «Благоварський»] / {Dynamics of indices of linear tubular bones measurements depending on the species and cross «Blagovarsky» ducks sex}

Грищенко В.  А. [Пул вільних амінокислот плазми крові у новонароджених телят за експериментального ацидозу] / {Pool of free amino acids in the blood plasma of newborn calves under the experimental acidosis}

Гаркуша І.  Є., Мазур Т.  В., Сорокіна Н.  Г. [Стан крові коропа звичайного за впливу струму малої сили] / {State blood common carp current impact of small power}

Манько М.  В., Олексійченко Н.  О., Китаєв О.  І., Кривошапка В.  А., Соваков О.  В. [Морозостійкість рослин культиварів Acer platanoides L. у насадженнях м. Києва з різним ступенем антропогенної трансформації] / {Frost resistance of Acer platanoides L. cultivars in Kyiv plantings with different degrees of anthropogenic transformation}

Борщ Г.  М., Фещенко Р.  О. [Принципи навігаційного приладобудування в цивільній авіації] / {Principles of navigation instrument making in civil aviation}