Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2015, № 8 (57)

[Титул]

[Зміст]

Лучко К. М., Атраментова Л. О.[Асоціація рівня агресивності та емпатії з поліморфізмом rs2235186 гена МАО-А] / {Association agression and empathy with polymorphism of the rs2235186 of gene MAO-A}

Шульга С. М., Глух І. С.[Застосування сухого знежиреного лецитину соняшника як емульгатора в хлібобулочних виробах та маргаринах] / {Dry deoil poweder sunflower lecithin using for production of bakegoods and margarines}

Барштейн В. Ю., Круподьорова Т. А.[Якісний і кількісний склад вуглекислотного екстракту амаранту та відходу екстракції – шроту] / {Qualitative and quantitative composition of amaranth carbon dioxide extract and extraction waste – meal}

Прийомов С. Г., Тігунова О. О.[Філогенетичний аналіз штаму-продуценту бутанолу порівнянням послідовностей гена 16 S рРНК] / {Phylogenetic analysis of butanol producing strains compared 16S RRNA gene sequence}

Бейко Н. Є., Прийомов С. І., Тігунова О. О.[Скринінг штамів мікроорганізмів за продуктивністю та ефективністю процесів біоконверсії лігноцелюлозної сировини] / {Screening of microbial strains on efficiency and effectiveness in the bioconversion of lignocellulosic feedstocks}

Мельничук О. В., Ожерєдов С. П., Рахметов Д. Б., Рахметова С. О., Секан А. С., Баєр Г. Я., Шиша О. М., Ємець А. І.[Введення в культуру in vitro та поліплоїдизація miscanthus giganteus] / {In vitro culture establishment and polyploidization of miscanthus giganteus}

Горюнова І. І., Ємець А. І.[Вплив цинку на організацію актинових філаментів в клітинах коренів arabidopsis thaliana] / {Effect of zinc on actin filaments organization in arabidopsis thaliana primary root cells}

Удовиченко К. М.[Оцінка генетичної спорідненості деяких українських ізолятів вірусів яблуні] / {Assesment of genetic ralationship of some ukrainian isolates od apple viruses}

Буй Д. Д., Демкович А. Є., Пірко Я. В., Корховий В. І., Блюм Я. Б.[Порівняльна оцінка рівнів експресії гена альфа-тубуліну (tuba-2-3) у сортів м’якої пшениці деметра та елегія за умов холодового стресу] / {Analysis of gene expression of tuba-2-3 during cold acclimation in varieties of soft wheat demetra and elegiya}

Яцюк О. П.[Прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин у разі аварій на хімічно небезпечних об’єктах] / {Prediction consequences spout (release) of hazardous chemicals in case of accidents on chemically hazardous objects}

Калиненко Л. В., Перепелятникова Л. В., Слюсар А. А., Кимаковська  Н. О.[Сучасний стан і проблеми радіаційного і хімічного захисту населення та територій України] / {Current status and problems of radiation and chemical protection the population and territories}

Постовойтова А. С., Баєр Г. Я., Пидюра М. О., Пастухова Н. Л., Пірко Я. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б.[Пошук і аналіз послідовностей генів актину в геномі льону] / {Search and analysis of sequences of the actin genes in flax genome}

Корховий В. І., Ємець А. І., Яцишин В. Ю.[Методи відбору проб і підготовки зразків для детекції та визначення гмо у сільськогосподарських рослинах і продуктах харчування, вироблених із них] / {Methods of sampling and sample preparation for detection and identification of gmo in agricultural plants and foods products}

Иванова Т. С., Титова Л. А., Мегалинская А. П.[Исследование состава schizophyllum commune fr.: fr., полученного при культивировании на новом субстрате сухарной крошке] / {Compositional study of schizophyllum commune fr.: fr. grown on the new substrate breadcrumb}

Секан А. С., Мироничева О. С.[Аналіз прояву ДНК-конструкцій зі  сайт-специфічною рекомбіназною системою Cre/loxP у декількох поколіннях трансформантів Arabidopsis thaliana за допомогою мультиваріативного методу] / {Of developed DNA-constructions with site-specific recombinase system Cre/loxP during the several generations in Arabidopsis thaliana transformants using the multivariate method}

Антоненко О. Ф., Ал-Ясірі Хусам Моханад[Ураженість сортів ячменю ярого твердою сажкою] / {Susceptibility of varieties of spring barley smut}

Кава Л. П., Яковлєв Р. В., Станкевич С. В., Новицький В. П., Маціборук П. В.[Видовий склад комах-фітофагів на посівах сої] / {Specific composition of herbivorous pests on soybean}

Станкевич С. В., Кава Л. П.[Залежність урожайності ріпака ярого від пошкодженості сходів жуками хрестоцвітих блішок] / {Influence flea beetle׳s  injurious on productivty of spring rape plants}

Бикін А. В., Бордюжа Н. П., Борисенко Ю. А., Бадяка О. А.[Економічна ефективність застосування добрив під пшеницю яру за різних способів обробітку темно-сірого опідзоленого ґрунту] / {Economic efficiency of fertilizers’ application for spring wheat under different soil tillage technologies of greyzem haplic soil}

Бикін А. В., Козачок О. Л., Щербиніна Н. П.[Вплив азотних добрив та позакореневих підживлень на ріст та розвиток сої за різних способів обробітку ґрунту] / {Impact of nitrogen fertilizers and foliar plant nutrition on soybean growth and development under different soil cultivation methods}

Бабенко Є. О., Манько Ю. П.[Вплив природного теплового стресу на життєздатність насіння бур’янів] / {Effect of natural heat stress on weed seeds vitality}

Kilian M., Shevchenko Y., Gross E., Smetanska I., Voytsekhivskiy V.[Розробка рецептури джемів з використанням цукрозамінних компонентів] / {Experimental design and development of recipes for obtaining of fructose-free jams}

Лавриненко Ю. О., Балашова Г. С.[Продуктивність рослин картоплі в культурі in vitro за різної кислотності живильного середовища та фотоперіоду культивування] / {Productivity of potato plants in vitro under different levels of acidity of the nutrition environment and the photoperiod of cultivation}

Присяжнюк Л. М., Щербиніна Н. П., Шаюк Л. В., Король Л. В., Гончарова С. О.[Оцінка пластичності та стабільності нових сортів сої в різних ґрунтово-кліматичних зонах] / {Estimation of plasticity and stability of new varieties of soybean in different soil-climatic zone}

Шевчук М. Й., Ковальчук Н. С., Колесник Т. М.[Вплив мікробіологічних препаратів на підвищення агрохімічної ефективності ферментованого органічного добрива] / {Impact of microbiological preparations on improving agrochemical efficiency of fermented organic manure}

Мусіч О. І.[Ефективність преміксу «Дніпровський» в складі комбікормів для курей–несучок] / {Efficiency of premix "Dniprovskiy" in the composition of feed for laying hens}

Малетич М. Б., Рівіс Й. Ф., Цьонь Н. І.[Вміст неетерифікованих жирних кислот у печінці та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну А в комбікормі ] / {The content of nonetherified fatty acids in the liver and the reproductive ability of carps-breeders under the different levels of vitamin A in the mixed feed}

Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Стародуб Л. Ф.[Цитогенетичний аналіз мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку кроля на ранніх пасажах культивування при дисоціації клітинного моношару за допомогою етилендіамінтетраоцтової кислоти] / {Сytogenetic analysis of rabbit bone marrow mesenchymal stem cells at early cultivation passages under dissociation monolayer cell using ethylenediaminetetraacetic acid}

Білоус В. М.[Вплив способів зберігання жолудів дуба звичайного на якість сіянців] / {Influence of methods of storage of acorns of oak ordinary is on quality of seedlings}

Пулька Ч. В., Барановський В. М., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Шарик М. В.[Вібраційна потокова лінія для індукційного наплавлення тонких дисків] / {Oscillation stream line for induction welding on of thin disks}

Володько О. І., Циганков С. П.[Вирощування saccharomyces cerevisiae м5 на основі соку цукрового сорго в умовах діючого підприємства з виробництва біоетанолу] / {Cultivation of saccharomyces cerevisiae m5 on sweet sorghum juice at operating plant of bioethanol production }