Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2016, № 1 (58)

[Титул]

[Зміст]

Комшук Т. С.[Топографо-анатомічні взаємовідносини циркумвентрикулярної системи головного мозку у плодів людини] / {Topographic and anatomic relations ventricular system of the brain of human fetus}

Shchetynina G. A., Prokopenko I. I., Budzanivska I. G.[The host range for ukrainian isolate for hosta virus X (HVX)]

Мялюк О. П., Кліщ І. М., Заєць В. В., Марущак М. І.[Порушення енергозабезпечення тканини печінки як один із механізмів аліментарного ожиріння] / {Violation of the liver tissue energy supply as a way of alimentary obesity}

Яровенко Л. О.[Особливості фрагментації ядерної днк клітин печінки у щурів на тлі хронічної алкогольної інтоксикації та за умов застосування кверцетину і L-аргініну L-глутамату] / {Features of nuclear fragmentation dna of liver cells in rats іn chronic alcohol intoxication and conditions of quercetin and L-arginine L-glutamate}

Антонович Г. В., Жолобак Н. М., Співак М. Я.[Антивірусна активність деяких похідних 6h-індоло [2,3-b]хіноксаліну на моделі системної інфекції, викликаної вірусом везикулярного стоматиту] / {Antiviral activity of several 6h-indolo [2,3-b]quinoxaline derivatives on the model of herpetic meningoencephalitis}

Гузик О. Й., Демченко О. А.[Особливості взаємодії вірусу опіку гречки і трансгенних рослин тютюну, які експресують ген інтерферону альфа 2B людини] / {Peculiarity of the interaction between buckwheat burn virus and transgenic tobacco plants expressing human interferon alpha 2B gene}

Dudar L., Ivaschenko O., Polischuk V.[Detection of porcine circovirus type 2 and porcine reproductive and respiratory syndrome virus using pcr and immunohistochemistry in the tissues of abortion fetuses]

Коваленко І. М.[Фітопопуляційний моніторинг лісових екосистем] / {Phytopopulation monitoring of forest ecosystems}

Пелехата Н. П., Куян В. Г., Китаєв О. І.[Стан листового апарату відсадків підщепи уупроз-6 залежно від способу ведення маточника та субстратів для підгортання] / {State of the leaf apparatus of the rootstock uuproz-6 layers on theparental garden growing method and on substrates for hilling}

Муравйов В. О., Мельник О. В., Семибратська Т. В.[Органо-мінеральний контейнер для картоплі] / {It’s organic mineral container for potatoes}

Єременко О. А., Калитка В. В.[Вплив регуляторів росту рослин на ріст, розвиток та формування врожаю соняшнику в умовах Південного Степу України] / {Influence of plant growth regulators on growth, development, and yield formation of sunflower in the conditions of Southern Steppe of Ukraine}

Осінній М. Г.[Екологобезпечне землеробство в ар крим: основні напрями розвитку] / {Ecologically provision agriculture in crimea main line of development}

Мартинюк Н. І.[Вплив обробітку грунту на водно-фізичні властивості сірого лісового грунту за вирощування вівса] / {Influencetillageon water-physical properties ofgray forest soilin the cultivationof oats}

Юла В. М., Мушик Б. В.[Вплив агротехнічних факторів на урожайність і якість зерна вівса у Правобережному Лісостепу] / {The influence of agrotechnical factors on the productivity and quality of oat grain in Right-bank Аorest-steppe}

Одарченко О. М.[Вплив «нульового» і традиційного обробітків грунту на його щільність та вологість у посівах ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу України] / {Impact of zero and conventional tillage on it’s density and moisture in crops of spring barley in the condition of the Кight bank Forest-steppe of Ukraine}

Дзюбенко І. М.[Вплив підживлення та строків збирання буряків цукрових на вихід біопалива] / {The impact of the foliar feeding and the harvesting terms of the sugar beets on the biofuels outputting}

Губа І. І.[Успадкування деяких господарсько цінних ознак і багатоквітковості у гібридів f1 жита озимого] / {Inheritance of economically important traits and “multiple florets” in f1 hybrids winter rye}

Цюк О. А.[Зміни агрофізичних властивостей грунту в агрофітоценозі пшениці озимої залежно від систем його основного обробітку] / {Changes in soil properties in the agro agrophytocenosis winter wheat regardless of its main processing systems}

Лучин І. С., Дармограй Л. М.[Шляхи вирішення білкової проблеми за вирощування гібридних кролів] / {Ways to solve the problem of protein for growing hybrid rabbits}

Різничук І. Ф.[Продуктивні якості поросят у віці від 41 до 60 діб за використанні повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002] / {Productive qualities of piglets aged from 41 to 60 days which are fed with complete feed according to the state standard of Ukraine 4124-2002 }

Ushakova S. V.[Reproductive traits of sows in two-way crossing]

Жуковський М. О., Місніченко В. В., Недосєков В. В.[Аналіз міжнародного досвіду фінансування протиепізоотичних заходів] / {Analysis of international experience financing activities anti-epizootic}

Дем’янцева Ю. В., Малюк М. О., Ковпак В. В.[Біосумісність демінералізованого кісткового матриксу із стовбуровими клітинами кісткового мозку кроля під час культивування in vitro] / {Biocompatibility of demineralized bone matrix with bone marrow stem cells of rabbits during cultivation in vitro}

Красовський В. В., Козлов А. В.[Хорольський ботанічний сад як осередок інтродукційної діяльності на Полтавщині] / {Khorol botanical garden as a centre of introduction activity in Poltava}